Hoppa yfir valmynd

Polski

Wzorzec zasad i procedur dotyczący informowania o nieprawidłowościach dla Sygnalistów

Zasady i procedury postępowania dla Sygnalistów

Poprzez ujawnienie wewnętrzne rozumiemy sytuację, gdy pracownik działający w dobrej wierze przekonany jest, że w działaniach pracodawcy doszło do naruszenia obowiązków lub innych nagannych uchybień, postanawia on zgłosić posiadane informacje lub przekazać materiały podmiotom zainteresowanym bądź organom nadzoru publicznego.

Poprzez ujawnienie zewnętrzne rozumiemy sytuację, gdy pracownik działający w dobrej wierze przekonany jest, że w działaniach pracodawcy doszło do naruszenia obowiązków lub innych nagannych uchybień, postanawia on zgłosić posiadane informacje lub przekazać materiały podmiotom z zewnętrznym np. prasie. Ujawnienie zewnętrzne jest generalnie niedozwolone, chyba, że uprzednio skorzystano z ujawnienia wewnętrznego.

Poprzez działanie w dobrej wierze rozumiemy sytuację, gdy pracownik przekonany jest, że informacje lub materiały jakie udostępnia są prawdziwe, że ujawnienie ich leży w interesie publicznym i jest to jedyna alternatywa, aby zapobiec naruszeniu prawa lub konkretnym nieuczciwym zrachowaniom.

Poprzez karygodne zachowanie rozumiemy zachowanie, które zagraża interesowi publicznemu m.in.. zachowanie, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu osób lub środowiska, nie stanowiące ewidentnego naruszeniem prawa lub przepisów.

Pracownikiem w rozumieniu niniejszych zasad jest to osoba, która ze względu na zajmowane stanowisko ma dostęp do informacji lub materiałów odnoszących się do działalności pracodawcy z racji zajmowanej pozycji, m.in. poprzez: zatrudnienie stałe bądź czasowe, zleceniobiorca, podwykonawca, członek zarządu, stażysta lub wolontariusz. Pracownik ten prawnie chroniony, aż do zakończenia pełnienia funkcji na podstawie Ustawy nr. 40/2020 o ochronie Sygnalistów.

Pracownikom firmy [XXXXXXXX ehf/hf działającym w dobrej wierze zezwala się na udzielanie informacji lub materiałów, świadczących o naruszeniu prawa lub o karygodnym postępowaniu placówki, organom wewnętrznym firmy, który jest w stanie podjąć odpowiednie kroki aby zatrzymać bądź przeciwstawić się nielegalnym poczynaniom w firmie, poprzez zgłoszenie wykroczeń do organów ścigania bądź odpowiedniej placówki nadzoru publicznego np. Rzecznik Praw Obywatelskich Althingi, Audytor Generalny oraz Administracja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy.

Sygnalista powinien między innymi udać się do swojego przełożonego [W związku z czym należy określić w jaki sposób należy postępować z dalszym zgłoszeniem uchybień i kto ma przyjmować takowe zgłoszenia].

Osoba otrzymująca informacje lub materiały zobowiązana jest do podjęcia kroków w celu powstrzymania niezgodnego z prawem, bądź nagannego wykroczenia albo do zareagowania w inny sposób na zaistniałą sytuację.

Odbiorca zgłoszenia powinien poinformować Sygnalistę czy informacje te są podstawą do wszczęcia działań i jeżeli tak, to jakie będą to działania. [1]

Odbiorca zgłoszenia lub materiałów zachowuje w tajemnicy otrzymane dane osobowe dotyczące Sygnalisty, chyba że ta wyrazi jednoznaczną zgodę na zaniechanie poufności.

Pracownik, który zgłosił informacje lub materiały bez uzyskania odpowiedniej reakcji w firmie, a działając w dobrej wierze, może je rozpowszechniać stronom zewnętrznym, w tym mediom, o ile ma uzasadniony powody aby, sądzić, iż owe działania mogą być objęte karą pozbawienia wolności.

bardzo wyjątkowych przypadkach, gdy zgłoszenie wedle powyższych zasad, z ważnych powodów jest niemożliwe, ujawnienie zewnętrzne jest dozwolone bez wcześniejszego ujawnienia wewnętrznego. Warunkiem jest uznanie, że rozpowszechnienie tych informacji jest na tyle ważne dla interesu publicznego, że interes pracodawcy lub innych osób schodzi na plan dalszy, a górę biorą informacje dotyczące ochrony:

  1. Bezpieczeństwo państwa lub interesy państwa w dziedzinie obrony.
  2. Ważne gospodarczo interesy państwa.
  3. Zdrowie ludzkie.
  4. Środowisko.

[1]  W tym miejscu rozsądnie byłoby podać termin, aby pracownik nie myślał, że opóźnienia w sprawie spowodowane są jej odrzuceniem.

Rozpowszechnianie informacji lub danych pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie nr. 40/2020, o Ochronie Sygnalistów, nie jest uważane za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy lub poufności, którym pracownik jest związany na mocy prawa lub w jakikolwiek inny sposób i nie może prowadzić do sankcji administracyjnych ani przedsięwzięcia uciążliwych środków z wykorzystaniem prawa pracowniczego. Ujawnianie lub udostępnianie informacji tego typu nie może skutkować nałożeniem na daną osobę odpowiedzialności karnej lub deliktowej i nie może skutkować sankcjami administracyjnymi lub skutkami obciążeniowymi wynikającymi z prawa pracy

Pracownik, który rozpowszechnił informacje lub materiały zgodnie z Ustawą o Ochronie Sygnalistów nie może ponieść za to konsekwencji,. Przykładem poniesienia konsekwencji może być m.in.: pozbawienie praw, zmianę warunków pracy na niekorzyść pracownika wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie jej lub w inny sposób karanie tego, kto dostarczył materiały lub informacje. Naruszenie tej ustawy, może skutkować grzywną lub pozbawieniem wolności do dwóch lat.

W przypadku sprawy sądowej dotyczącej statusu pracownika po zaistniałym incydencie co do tego, czy ujawnienie informacji lub materiałów było niezgodne z prawem, lub dlatego, że pracownik był bezprawnie traktowany. Zostanie jemu przyznana bezpłatna pomoc prawna w Sądzie Rejonowym, Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Najwyższym. Bezpłatna pomoc prawna zostanie cofnięta, jeśli w sądzie zostanie udowodnione, że pracownik nie działał w dobrej wierze podczas udostępniania informacji.