Hoppa yfir valmynd

Upplýsingar um þjónustuaðila í vinnuvernd og sérfræðinga
Þjónustuaðilar í vinnuvernd

Atvinnurekandi ber ábyrgð á því að gerð sé skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum. Við gerð áætlunarinnar eru áhættuþættir fyrir öryggi og heilsu starfsfólks metnir (áhættumat) og útbúin áætlun um forvarnir í því skyni að koma í veg fyrir atvinnutengda sjúkdóma og slys.

Þjónustuaðilar

Þegar gerð áhættumats og áætlun um forvarnir krefst færni sem atvinnurekandi eða starfsfólk hans hafa ekki yfir að ráða skal atvinnurekandi leita aðstoðar þjónustuaðila sem hafa hlotið viðurkenningu Vinnueftirlitsins til þeirra starfa.

Viðurkenndur þjónustuaðili er fyrirtæki sem Vinnueftirlitið hefur viðurkennt, á grundvelli reglugerðar hvort sem fyrirtækið hefur ráðið til sín viðurkennda sérfræðinga sem hafa sótt sérstakt námskeið fyrir þjónustuaðila eða gert verktakasamning við aðra viðurkennda þjónustuaðila eða sérfræðinga.

Námskeið fyrir þjónustuaðila er haldið árlega í byrjun hvers árs. Eru þeir sem sækjast eftir viðurkenningu Vinnueftirlitsins hvattir til þess að senda umsókn tímanlega fyrir námskeiðið þannig að hægt sé að meta hæfni til viðurkenningar áður en námskeiðið hefst.

Hlutverk þjónustuaðila

Þjónustuaðili skal starfa sem óháður, sérfróður aðili við að greina og meta hættur í vinnuumhverfinu og gera áætlun um heilsuvernd og forvarnir. Hann á að vera atvinnurekendum, fulltrúum þeirra, öryggistrúnaðarmönnum, öryggisvörðum og starfsmönnum til ráðuneytis og ráðgjafar við að skapa sem öruggast og heilsusamlegast vinnuumhverfi.

Viðurkenning þjónustuaðila á sviði öryggis og heilbrigðis á vinnustöðum

Umsækjendur um viðurkenningu sérfræðings og þjónustuaðila þurfa að fylla út umsóknareyðublað undir liðnum umsókn hér að neðan og senda til Vinnueftirlitsins ásamt fylgigögnum á netfangið vinnueftirlit@ver.is.

 • Allir einstaklingar sem óska eftir að starfa við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fylla út umsóknareyðublað fyrir sérfræðinga.
 • Fyrirtæki sem hyggjast veita þessa þjónustu fylla út eyðublað fyrir þjónustuaðila.

Umsóknir eru metnar á grundvelli reglugerðar um viðurkenningu þjónustuaðila og sérfræðinga sem veita atvinnurekendum þjónustu við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum. Samkvæmt henni er þjónustuaðili sá sem veitir heildstæða eða sértæka þjónustu á sviði öryggis og heilbrigðis á vinnustöðum. Þjónustuaðili þarf að vera fær um að meta og bregðast við hættum eða hvers konar öðrum óþægindum vegna vinnuvistfræðilegra þátta. Hann skal hafa aðgang að sérfræðingum eða vera sjálfur sérfræðingur ef hann starfar á eigin vegum.

Vinnueftirlitið veitir viðurkenningu þess efnis að viðkomandi hafi fullnægjandi þekkingu og færni til að meta og bregðast við hættum eða hvers konar öðrum óþægindum vegna;

 • hreyfi- og stoðkerfis
 • félagslegra og andlegra þátta
 • vinnu við vélar og tæki
 • efnafræðilegra þátta
 • umhverfisþátta

Ef þjónustuaðili er að mati Vinnueftirlitsins fær um að meta og bregðast við hættum í vinnuumhverfi vegna allra áhættuþáttanna fimm hlýtur sá heildstæða viðurkenningu. Ef þjónustuaðili hefur ekki yfir svo víðtækri þekkingu að ráða er heimilt að viðurkenning hans verði takmörkuð við ákveðna tegund starfsemi.

Hæfniskröfur

Hér að neðan er að finna lýsingu á þeim kröfum sem gerðar eru til þekkingar og færni þeirra sem hyggjast sækja um viðurkenningu sem sérfræðingar við gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði.

Þekking

Skal hafa lokið að minnsta kosti þriggja ára háskólanámi í efnafræði, efnaverkfræði eða í tengdum raunvísindagreinum þar sem námsskrá inniheldur mikla efnafræði.

Færni

Skal hafa víðtæka þekkingu á sviðinu sem nýtist við að greina og meta áhættur í vinnuumhverfinu. Skal jafnframt geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd/forvarnir.

Æskileg reynsla

Reynsla af því að vinna með efni, til dæmis í iðnaðarumhverfi eða á rannsóknarstofum

Þekking

Skal hafa lokið að minnsta kosti þriggja ára háskólanámi á sviði félags- eða heilbrigðisvísinda þar sem fjallað er ítarlega um forvarnir og áhrifaþætti heilbrigðis. Viðeigandi bakgrunnur er til dæmis menntun í félagsfræði, sálfræði eða lýðheilsufræði.

Færni

Skal þekkja hugmyndafræði lýðheilsu og vinnuverndar og geta beitt henni í forvarnarskyni. Skal geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd og forvarnir.

Æskileg reynsla

Reynsla af verkefnum tengdum félagslegum og andlegum aðbúnaði á vinnustöðum sem nýtist við framkvæmd áhættumats er varðar félagslegan og andlegan aðbúnað.

Þekking

Skal hafa lokið að minnsta kosti þriggja ára háskólanámi á heilbrigðissviði, þar sem fjallað er ítarlega um uppbyggingu og starfræna virkni hreyfi- og stoðkerfis og vinnulífeðlisfræði líkamans. Viðeigandi bakgrunnur er til dæmis menntun í sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun eða læknisfræði.

Færni

Skal hafa víðtæka þekkingu á sviðinu sem nýtist við að greina og meta vinnuumhverfi, vinnuskipu-lag og vinnuaðferðir með tilliti til til álags á hreyfi- og stoðkerfi. Skal geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd/ forvarnir.

Æskileg reynsla

Reynsla af því að vinna með álagsþætti hreyfi- og stoðkerfis.

Þekking og færni

Hávaði

Skal hafa þekkingu á eðlisfræði hljóðs og hönnun mannvirkja. Viðeigandi bakgrunnur er til dæmis arkitekt, byggingarverkfræði/-tæknifræði og, eðlisfræði.

Skal hafa víðtæka þekkingu á sviðinu sem nýtist við að greina og meta áhættur í vinnuumhverfinu.Skal geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd/ forvarnir.

Inniloft

Skal hafa þekkingu á einhverjum af þeim fjölmörgu þáttum sem geta haft áhrif á gæði innilofts. Viðeigandi bakgrunnur er til dæmis menntun í arkitektúr, byggingarverkfræði/-tæknifræði, efnafræði, líffræði og ýmiss konar heilbrigðismenntun.

Skal hafa víðtæka þekkingu á sviðinu sem nýtist við að greina og meta áhættur í vinnuumhverfinu.Skal geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd/ forvarnir.

Lýsing

Skal hafa þekkingu á eðlisfræði ljóss og hönnun mannvirkja. Heppilegur bakgrunnur er til dæmis arkitekt, byggingarverkfræði/-tæknifræði, eðlisfræði.

Skal hafa víðtæka þekkingu á sviðinu sem nýtist við að greina og meta áhættur í vinnuumhverfinu.Skal geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd/ forvarnir.

Líffræðilegir skaðvaldar

Skal hafa þekkingu á líffræðilegum skaðvöldum, smitleiðum, lífsferlum og líklegum búsvæðum. Viðeigandi bakgrunnur er til dæmis matvælafræði, líffræði og ýmiss konar heilbrigðismenntun.

Skal hafa víðtæka þekkingu á sviðinu sem nýtist við að greina og meta áhættur í vinnuumhverfinu.Skal geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd/ forvarnir.

Æskileg reynsla

Reynsla af því að vinna með áhættu-þætti hávaða, innilofts, lýsingar og/eða líffræðilegra skaðvalda.

Þekking

Skal hafa nám í véla- og tæknimálum. Viðeigandi bakgrunnur er til dæmis verk- eða tæknifræðimenntun.

Færni

Skal hafa víðtæka þekkingu á sviðinu sem nýtist við að greina og meta áhættur í vinnuumhverfinu. Skal geta veitt faglega ráðgjöf um lausnir við gerð áætlunar um heilsuvernd/ forvarnir.

Æskileg reynsla

Hafa reynslu af starfi við vélar og tæki.

Umsókn

Ef þjónustuaðili hefur ráðið til sín viðurkennda sérfræðinga eða gert verktakasamning/ samstarfssamning við aðra viðurkennda þjónustuaðila eða sérfræðinga vegna allra áhættuþáttanna fimm getur hann sótt um heildstæða viðurkenningu. Ef þjónustuaðili hefur ekki yfir svo víðtækri þekkingu að ráða getur hann sótt um viðurkenningu fyrir sértæka þjónustu sem takmarkast þá við ákveðin svið, sjá umsóknarblað.

Ef um er að ræða stofnun nýs þjónustufyrirtækis getur mat á umsókn fyrirtækisins og sérfræðings/-a sem hjá því munu starfa farið fram samhliða, ef þeir hafa ekki hlotið viðurkenningu áður.

Í umsókn fyrir þjónustuaðila og sérfræðinga skal koma fram á hvaða sviði viðkomandi óskar eftir að starfa sem viðurkenndur þjónustuaðili/sérfræðingur. Umsækjandi merkir í einn reit eða fleiri af þeim fimm flokkum áhættuþátta sem þar koma fram. Nánari upplýsingar um þá má nálgast undir ítarefni hér að neðan.

Þeir einstaklingar sem sækja um viðurkenningu sem sérfræðingar í gerð áætlana um öryggi og heilbrigði skulu hafa menntun á heilbrigðissviði, í félagsvísindum, á tæknisviði eða öðrum sambærilegum sérsviðum og hafa grunnþekkingu til að meta og bregðast við hættum eða hvers konar öðrum óþægindum vegna vinnuvistfræðilegra þátta.

Mikilvægt er að upplýsingar um menntun og reynslu fylgi umsókn. Prófskírteini til staðfestingar á menntun og staðfesting helstu námskeiða skal einnig fylgja. Umsókn með fylgigögnum sendist á netfangið vinnueftirlit@ver.is.

Námskeið fyrir þjónustuaðila og sérfræðinga

Vinnueftirlitinu er einungis heimilt að viðurkenna einstakling sem sérfræðing hafi hann lokið námi eða námskeiði um gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum og hefur stofnunin útbúið námsskrá fyrir slík námskeið.

Við mat á hæfni sérfræðinga er tekið mið af því hvort gögn um menntun uppfylli kröfur reglugerðarinnar eða námskrárinnar.

Breytingar á starfsemi þjónustuaðila

Að gefnu tilefni viljum við ítreka að ef breytingar verða hjá viðurkenndum þjónustuaðila svo sem að fyrirtæki sameinast eða að starfskraftur, sem viðurkenningunni tengdist, fer til annarra starfa, skal það tilkynnt Vinnueftirlitinu.

Þjónustuaðilar með heildstæða þjónustu

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími: 412 6000
Tengiliður: Ingólfur Kristjánsson
Vefsíða: www.efla.is

 • Anna Kristín Hjartardóttir Umhverfisþættir
 • Eva Yngvadóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir
 • Helga J. Bjarnadóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir
 • Halla Katrín Svölu- og Arnardóttir Umhverfisþættir
 • Jana Janícková Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir
 • Reynir Snorrason Vélar og tæki
 • Theódór Kristjánsson Vélar og tæki
 • Heilsuvernd Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi

Lágmúli 5, 4. hæð, 108 Reykjavík, sími: 590 9290
Tengiliður: Ólafur Þór Ævarsson
Vefsíða: stress.is

 • Ólafur Þór Ævarsson Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi/Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir
 • Sveinbjörg J. Svavarsdóttir Félagslegir og andlegir þættir
 • Anna Jónsdóttir Félagslegir og andlegir þættir
 • Verkís hf Efni og efnanotkun/Vélar og tæki/Umhverfisþættir

Urðahvarf 14, 203 Kópavogi, sími: 510 6500
Tengiliður: Teitur Guðmundsson
Vefsíða: hv.is

 • Teitur Guðmundsson Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi
 • Efla, verkfræðistofa Efni og efnanotkun/Vélar og tæki/Umhverfisþættir

Skaftahlíð 24, 101 Reykjavík, sími: 543 1343
Tengiliðir: Berglind Helgadóttir og Hólmfríður Erlingsdóttir
Vefsíða: landspitali.is

 • Arna Kristín Guðmundsdóttir Umhverfisþættir/Félagslegir og andlegir þættir
 • Berglind Helgadóttir Hreyfi- og stoðkerfi
 • Hólmfríður Erlingsdóttir Hreyfi- og stoðkerfi
 • Ingibjörg Ásta Claessen Umhverfisþættir/Félagslegir og andlegir þættir
 • Valur Sveinbjörnsson Vélar og tæki
 • Hulda Steingrímsdóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir
 • Hörður Þorgilsson Félagslegir og andlegir þættir
 • Kristín Jónsdóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir

Urðarhvarf 6, 203 Kópavogur, sími: 422 3000
Tengiliður: Þór Tómasson
Vefsíða: mannvit.is

 • Þór Tómasson Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir
 • Gunnar Birnir Jónsson Umhverfisþættir/Vélar og tæki
 • Birgir Leó Ólafsson Umhverfisþættir
 • Ársæll Þorsteinsson Umhverfisþættir/Vélar og tæki
 • Alma Dagbjört Ívarsdóttir Umhverfisþættir
 • Vinnuvernd Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi

Suðurhlíð 35, 105 Reykjavík, sími 552 2070
Tengiliður: Edda Guðbjörg Aradóttir
Vefsíða: raforninn.is

 • Edda Guðbjörg Aradóttir Hreyfi- og stoðkerfi
 • Verkís Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir/Vélar og tæki/Félagslegir og andlegir þættir

Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, sími: 422 8000, netfang: verkis@verkis.is
Útibú á Akranesi, Akureyri, Ísafirði, Patreksfirði, Húsavík, Egilsstöðum, Selfossi og í Borgarnesi.
Tengiliður: Dóra Hjálmarsdóttir
Vefsíða: verkis.is

 • Dóra Hjálmarsdóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir/Vélar og tæki
 • Eiríkur K. Þorbjörnsson Umhverfisþættir
 • Heimir Þór Gíslason Umhverfisþættir/Vélar og tæki
 • Forvarnir ehf. Félagslegir og andlegir þættir
 • Líf og sál ehf Félagslegir og andlegir þættir
 • Raförninn ehf. Hreyfi og stoðkerfi

Holtasmára 1, 201 Kópavogi, sími 578 0800
Tengiliður: Valgeir Sigurðsson
Vefsíða: vinnuvernd.is

 • Jakob Gunnlaugsson Félagslegir og andlegir þættir
 • Valgeir Sigurðsson Hreyfi- og stoðkerfi/Umhverfisþættir
 • Mannvit Efni og efnanotkun/Vélar og tæki

Borgartúni 20, 105 Reykjavík, sími: 585 9000
Tengiliður: Guðjón Jónsson
Vefsíða: vso.is

 • Birna Guðbjörnsdóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir/Vélar og tæki
 • Auður Magnúsdóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir
 • Kristín Þrastardóttir Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir/Vélar og tæki
 • Auðnast ehf Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi

Þjónustuaðilar með sértæka þjónustu

Suðurlandsbraut 4a, 108 Reykjavík, sími: 553 0007 / 899 4704
Tengiliður: Gunnar H. Guðmundsson
Vefsíða: 7.is

Michele Rebora Umhverfisþættir/Vélar og tæki/Efni og efnanotkun

Suðurlandsbraut 4, 108 Reykjavík, sími 519 7510
Útibú á Siglufirði
Tengiliður: Helga Lára Haarde

Helga Lára Haarde Félagslegir og andlegir þættir
Ingibjörg Guðlaug Jónsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Auðbrekka 10, 200 Kópavogi, sími 482 4004
Tengiliður: Hrefna Hugosdóttir

 • Hrefna Hugosdóttir Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi
 • Sonja Bergmann Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi
 • Andri Haukstein Oddsson Félagslegir og andlegir þættir
 • Guðbjörg Hulda Einarsdóttir Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi
 • Carmen Maja Valencia Félagslegir og andlegir þættir

Laugargata 1, 600 Akureyri, sími 694 1551
Tengiliður: Áki Áskelsson

Áki Áskelsson Vélar og tæki / Umhverfisþættir

Höfðabakki 9, 110 Reykjavík, sími: 527 7600
Tengiliður: Áslaug Kristinsdóttir

Áslaug Kristinsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, sími: 893 4522
Tengiliður Hörður Þorgilsson
Vefsíða: betrilidan.is

Hörður Þorgilsson Félagslegir og andlegir þættir

Björtuhlíð 13, 270 Mosfellsbæ, sími 899 8852
Tengiliður: Björg Jónsdóttir

Björg Jónsdóttir Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi

Skipholti 50C, 105 Reykjavík, sími: 414 4444
Tengiliður: Erla Konný Óskarsdóttir
Vefsíða: bsiaislandi.is

Erla Konný Óskarsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Vesturbrún 8, 104 Reykjavík, s: 894 1186
Tengiliður: Ragnheiður Kristinsdóttir

Ragnheiður Kristinsdóttir Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi

Kambasel 29, 109 Reykjavík, sími: 783 3550
Tengiliður: Gerða Björg Hafsteinsdóttir

Gerða Björg Hafsteinsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Lífsteinn, Álftamýri 1-5, Reykjavík, sími: 820 0040
Tengiliður: Hannes Björnsson
Vefsíða: gom.is

Hannes Björnsson Félagslegir og andlegir þættir

Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, sími: 520 4700
Tengiliður: Gyða Kristjánsdóttir
Vefsíða: www.hagvangur.is

Gyða Kristjánsdóttir Félagslegir og andlegir þættir
Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Skeifunni 11a, 108 Reykjavík, sími: 534 8090
Tengiliður: Haukur Sigurðsson
Vefsíða:  www.haukursigurdsson.is

Haukur Sigurðsson Félagslegir og andlegir þættir

Skeifan 19, 108 Reykjavík, sími: 588 4848
Tengiliður: Egill Fivelstad
Vefsíða:  www.heilsuvitund.is

Egill Fivelstad Félagslegir og andlegir þættir
Vébjörn Fivelstad Hreyfi- og stoðkerfi

Víðimýri 4, 600 Akureyri, sími: 862 7825
Tengiliður: Helga Þyrí Bragadóttir

Helga Þyrí Bragadóttir Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi

Rúgakur 3b, 201 Garðabær, sími: 820 0651
Tengiliður: Hildur Friðriksdóttir

Hildur Friðriksdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Lundur 92, 201 Kópavogur, sími: 864 5622
Tengiliður: Jón Bergsson

Guðrún H. Sederholm Félagslegir og andlegir þættir
Jón Bergsson Efni og efnanotkun

Hlíðarsmári 14, 201 Kópavogur, sími: 559 1000
Tengiliður: Eyþór Sigfússon
Vefsíða:  hse.is

Eyþór Sigfússon Umhverfisþættir
J. Snæfríður Einarsdóttir Félagslegir og andlegir þættir/Vélar og tæki

Grensásvegur 50, 105 Reykjavík, símar: 562 7770 / 897 0787
Tengiliður: Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir
Vefsíða:  www.hugarheimur.is

Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir Félagslegir og andlegir þættir

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, sími: 866 0149
Tengiliður: Björn Vernharðsson
Vefsíða:  www.hugfari.com

Björn Vernharðsson Félagslegir og andlegir þættir

Vatnagörðum 20, 104 Reykjavík, sími: 590 6400
Tengiliður: Kristján Kristjánsson
Vefsíða: idan.is

Kristján Kristjánsson Vélar og tæki

Vesturgötu 134, 300 Akranes, sími: 860 4304
Tengiliður: Jóhannes Helgason

Jóhannes Helgason Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir

Fálkagata 19, 107 Reykjavík, sími 697 3485
Tengiliður: Katrín Ólöf Egilsdóttir

Katrín Ólöf Egilsdóttir Félagslegir og andlegir þættir/Umhverfisþættir

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími: 511 5508
Tengiliður: Þórkatla Aðalsteinssdóttir
Vefsíða:  lifogsal.is

Þórkatla Aðalsteinsdóttir Félagslegir og andlegir þættir
Helgi Héðinsson Félagslegir og andlegir þættir
Bryndís Einarsdóttir Félagslegir og andlegir þættir
Andri Hrafn Sigurðsson Félagslegir og andlegir þættir
Katrín Kristjánsdóttir Félagslegir og andlegir þættir
Vigdís Ásgeirsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Guðríðarstíg 2-4, 113 Reykjavík, sími: 560 5400
Tengiliður: Eyþór Víðisson

Eyþór Víðisson Félagslegir og andlegir þættir/Umhverfisþættir/Vélar og tæki

Hamraborg 9, 200 Kópavogur, sími: 5545260
Tengiliður: Hákon Jóhannesson
Vefsíða:  www.matvaelataekni.is

Hákon Jóhannesson Efni og efnanotkun/Umhverfisþættir

Bíldshöfði 9, 110 Reykjavík, sími: 558 2500 / 820 1842
Tengiliður: Sigurveig M. Stefánsdóttir
Vefsíða: www.medicus.is

Jóhanna Ósk Jensdóttir Efni og efnanotkun / Félagslegir og andlegir þættir / Hreyfi- og stoðkerfi / Umhverfisþættir
Sigurveig Margrét Stefánsdóttir Efni og efnanotkun / Félagslegir og andlegir þættir / Hreyfi- og stoðkerfi / Umhverfisþættir

Sólhlíð 10, 900 Vestmannaeyjar, sími 432 2604
Tengiliður: Hildur Sólveig Sigurðardóttir

Hildur Sólveig Sigurðardóttir Hreyfi- og stoðkerfi

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, sími: 861 7628
Tengiliður: Rakel Davíðsdóttir

Rakel Davíðsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Reynihvammur 5, 700 Egilsstöðum, sími 823 5560 / 471 2150
Tengiliður: Tómas Stanislavsson
Vefsíða:  raunvit.wix.com/raunvit

Tómas Stanislavsson Umhverfisþættir/Vélar og tæki

Þórunnartún 6, 3. hæð, 105 Reykjavík, sími : 762-6598
Tengiliður: Reynar Kári Bjarnason
Vefsíða: www.reynar.is

Reynar Kári Bjarnason Félagslegir og andlegir þættir

Hraunbrún 50, 220 Hafnarfirði, sími: 698 3244
Tengiliður: Lilja Níelsdóttir

Lilja Níelsdóttir Félagslegir og andlegir þættir

Skeifunni 19, 108 Reykjavík, sími: 454 4500/ 663 4864
Tengiliður: Álfheiður Eva Óladóttir
Vefsíða:  www.skilvirk.is

Álfheiður Eva Óladóttir Félagslegir og andlegir þættir

Kveldúlfsgötu 22, 310 Borgarnesi, sími: 698 0076
Tengiliður: Rakel Dögg Sigurgeirsdóttir

Rakel Dögg Sigurgeirsdóttir Hreyfi- og stoðkerfi

Garðatorg 7, 210 Garðabæ, sími: 899 4149
Tengiliður: Marteinn Steinar Jónsson

Marteinn Steinar Jónsson Félagslegir og andlegir þættir

Birkilundi 12, 600 Akureyri, sími 861 5546
Tengiliður: Valdís Brá Þorsteinsdóttir

Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi/Umhverfisþættir

Næfurási 12, 110 Reykjavík, sími: 663 2864
Tengiliður:  Valdís Ósk Jónsdóttir

Félagslegir og andlegir þættir

Hraun 5, 730 Fjarðarbyggð, sími 525 5700 / 843 8883
Tengiliður: Eggert Sigtryggsson

Umhverfisþættir

Garðhús 53, 112 Reykjavík s: 557 3635 / 862 2158
Tengiliður Árni Ómar Jósteinsson
Vefsíða:  www.vus.is

Félagslegir og andlegir þættir/Hreyfi- og stoðkerfi/Umhverfisþættir/Vélar og tæki

Sogavegi 198, 108 Reykjavík, sími: 695 0414
Tengiliður: Steinar Harðarson

Vélar og tæki

Ítarefni

Áhættumat á vinnustað

Áhættumat á vinnustað er mikilvægur þáttur forvarnarstarfs þar sem samspil vinnuaðstæðna og starfsmanna er metið. Í kjölfar áhættumats er gerð áætlun um forvarnir til að koma í veg fyrir eða draga úr líkum á slysum, vanlíðan og sjúkdómum.

Flokka má áhættuþætti á eftirfarandi hátt:

 • Efnanotkun
  Gera þarf áhættumat vegna allra varúðarmerktra efna, svo sem eiturefna, gass og hreingerningarefna. Einnig þarf að gera áhættumat vegna annarra efna sem geta verið hættuleg svo sem heitt vatn.
 • Hreyfi og stoðkerfi
  Gera þarf áhættumat vegna álags á hreyfi- og stoðkerfi. Meta þarf vinnustellingar, vinnuhreyfingar og líkamlegt erfiði til dæmis vegna þungra byrða. Meta þarf tengsl þessara þátta við eðli og skipulag vinnunnar (einhæf vinna, framleiðslustörf, kyrrsetuvinna og svo framvegis).
 • Umhverfisþættir
  Gera þarf áhættumat vegna umhverfisþátta, svo sem hávaða, birtu, hita, kulda, raka, titrings og líffræðilegra skaðvalda.
 • Vélar og tæki
  Gera þarf áhættumat vegna öryggis véla og tækja, svo sem tölva, prentara, handverkfæra, færibanda, stórra og smárra vinnuvéla, iðnaðarvéla, landbúnaðarvéla og fleira
 • Félagslegir og andlegir þættir
  Gera þarf áhættumat vegna félagslegra og andlegra þátta, svo sem fjölbreytni verkefna, vinnutíma, sveigjanleika, sjálfræðis, samskipta og stuðnings í vinnu. Vinna skal að forvörnum vegna eineltis og kynferðislegrar áreitni.

Mikilvægt er að þeir sem annast áhættumat þekki samspil hinna ólíku áhættuþátta, til hvernig innöndun mengandi efna eykst við vinnu sem krefst líkamlegs erfiðis.